บริการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล

บริการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

บริการจดทะเบียน
ประกันสังคม

 

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงพาณิชย์

 

บริการจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
พร้อมสัญญาโอนหุ้น

บริการจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ข้อมูลพาณิชย์ของบริษัท

บริการจดทะเบียน
เพิ่มทุน จดทะเบียนเลิก
กิจการ/บริษัท/ห้าง
พร้อมชำระบัญชี

บริการคัดเอกสาร
กระทรวงพาณิชย์
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร

บริการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ภ.พ.O1

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
ย้ายสถานประกอบการ
(แจ้งเข้า/ออก) ภ.พ.O9

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
จำนวนสาขา ภ.พ.O9

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้ประกอบการ,
สถานประกอบการ ภ.พ.O9

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ

 

บริการคืนเลขผู้เสียภาษี
(คณะบุคคล,ห้างหุ้นส่วนสามัญ)

 

บริการจดทะเบียน
เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

บริการจดทะเบียน
ถอนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. O8

บริการคัดเอกสาร
กับกรมสรรพากร

 

บริการขอรหัสทำธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต

 

บริการจัดทำบัญชี

เราให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด เพื่อยื่นภาษีรายเดือนและการปิดงบบัญชีประจำปี  รวมถึงการยื่นภาษีประจำปีประเภทต่างๆ   ตาม พ.ร.บ. 2543  รวมทั้งการจัดทำ และยื่นแบบประกันสังคม จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและ ยื่นแบบต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

ทำบัญชีรายเดือน
ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ที่กรมสรรพากรยอมรับ

จัดทำเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี,
สมุดบัญชีต่างๆ
และรายงานต่างๆ
ทางบัญชี ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำงบการเงินรายเดือน
ครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำหนด

จัดทำรายงานภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
เช่น ภ.ง.ด. 3, 53, 54

จัดทำรายงานภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
สำหรับเงินเดือน
(ภ.ง.ด. 1)

จัดทำรายงานภาษี
ซื้อ–ขาย, และยื่น ภ.พ. 3O
ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดทำรายงานภาษีเงินได้
นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51),
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจำปี (ภ.ง.ด. 5O)

ให้คำปรึกษาการจัดทำ
และยื่นแบบ ภ.ง.ด.
9O, 91, 94
สำหรับบุคคลธรรมดา
เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน

จัดทำงบการเงินรายปี 

ให้คำปรึกษาด้าน
บัญชี–ภาษี–วางแผนภาษี
ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่
สรรพากร กรณีมีหนังสือ
เชิญพบจาก กรมสรรพากร
(อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม)

บริการด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา

บริการการวางแผนภาษี หาแนวทาง ด้านการวางแผนภาษี เพื่อให้ถูกต้อง ในการชำระภาษี และจ่ายชำระภาษีที่ควรจะเป็นตามธุรกิจนั้นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตงานบริการด้านภาษี มีดังนี้

1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่

แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54 )

แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ. 3O, ภ.พ. 36)

แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ภ.ธ. 4O)

2. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

จัดทำประมาณการภาษี
เงินได้นิติบุคคลประจำปี
พร้อมจัดทำและเตรียมส่ง
แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 51)

แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลประจำปี
(ภ.ง.ด. 5O)

จัดเตรียมรายละเอียด
ประกอบการยื่นงบการเงิน
ประจำปี เช่น (สบ.ช.3)
สำเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ต่อกระทรวงพาณิชย์
และกรมสรรพากร

3. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการของท่าน
4. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

เรามีทีมงาน ให้บริการ แนะนำข้อมูล ความสำคัญ ของการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร ดังนี้  

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ
ตามที่กฎหมายกำหนด

วางระบบบัญชี
Tax & Accounting System Service

เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร
ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม

จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบ
งบการเงินให้ครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ
ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี
แยกประเภท และ รายงานทางบัญชีต่างๆ
ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชี
และกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชี
ที่กรมสรพากรยอมรับ ซึ่งสามารถรายงาน
ผลการดำเนินงานได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

 

บริการเงินเดือนและประกันสังคม

รับทำเงินเดือน / Payroll Outsourcing ให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน

พนักงาน / กิจการ

 • รายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
 • สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  สำหรับพนักงาน

สรรพากร

 • รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)
 • รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1ก)

ยื่นเอกสารกับประกันสังคม
เงินสมทบประจำเดือน

ประกันสังคม

 • รายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม
  (สปส.1-10)
 • รายงานส่งประกันสังคมสำหรับ พนักงาน
  เข้าใหม่ (สปส. 1-O3 หรือ สปส. 1-O3/1)
 • แบบแจ้งออกจากประกันสังคม
  (สปส. 6-O9)

ยื่นแบบ
ภ.ง.ด. 90/91
วางแผนภาษี คำนวณ
LTF / RMF /
กองทุนประกันสังคม /
ประกันชีวิต

บริการอื่นๆ

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
สำนักงานเขต หรือ อบต.

บริการจัดทำบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี

 

บริการพบสรรพากร
ระยะเวลา 5 รอบบัญชี

 

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ลายเซ็นกรรมการ

 

บริการให้คำปรึกษา
ด้านบัญชี และ ภาษีอากร

 

บริการวางแผนภาษี

 

บริการขอใบอนุญาตต่างๆ

 

บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.1,3,53
ภ.พ.3O และ แบบภาษีอื่นๆ ของกรมสรรพากร

บริการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้
ในเรื่องกระบวนการ ความรู้บัญชี ภาษีให้กับคู่ค้า