ประวัติบริษัท

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ต้องการบริการทางด้าน บัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น”บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ
บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

บุคลากรจำนวน 80 คน

ให้บริการลูกค้าจำนวน 500 ราย