บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

คือ ผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี งานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ

ประวัติบริษัท

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ต้องการบริการทางด้าน บัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น”บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ
บริษัท เดอะ สตาร์ จำกัด

Identity ของเราคือ "SMILE"

S

SHARE

หุ้นส่วน, ส่วนแบ่ง

M

MORAL

คุณธรรม, ศีลธรรม

I

INITIATIVE

ความคิดสร้างสรรค์

L

LEARNING

การเรียนรู้, ความรู้

E

EXCELENCE

ความยอดเยี่ยม, ความเป็นเลิศ

"ให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างรอยยิ้มให้กับงาน"