ประวัติบริษัท

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ต้องการบริการทางด้าน บัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น”บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ
บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

Partners

I2H_6748
I2H_6661
I2H_6764
I2H_6687 (3)
I2H_6679
I2H_6698
I2H_6821
I2H_6785
I2H_6624
I2H_6719

บุคลากรจำนวน 80 คน

ให้บริการลูกค้าจำนวน 500 ราย