มาร่วมงานกับเรา

Career

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Job Description :

 • แปลงฐานข้อมูล Excel->Express
 • ประสานงานภายในองค์กร เพื่อจัดทำแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม Express
 • ช่วยแก้ไขแบบฟอร์มประจำวัน งาน Implement
 • ทำ Time Sheet ประจำวัน/สัปดาห์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี และวางระบบ Express 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Excel ระดับปานกลางถึงขั้นสูง
 • มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม Express เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกตุ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

Job Description :

 • จัดทำตารางแผนงานประจำวัน/เดือนให้ส่วนบริหารงาน
 • ควบคุม ติดตาม การทำงานของพนักงานบัญชีให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามที่กำหนดในแผนงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและกรมสรรพากร
 • จัดทำบัญชี และภาษีของลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบการจัดทำบัญชี และภาษี
 • ตรวจสอบ แบบภาษีทุกประเภทของลูกค้า
 • ทำการปิดบัญชีของลูกค้าและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
 • จัดทำงบการเงินให้ผู้จัดการบริหารงานด้านบัญชีเพื่อตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำแบบภาษี ยื่นภาษี รวมรายการภาษีต่างๆ ของลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศ ชาย / หญิงอายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี (ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ CPD)
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบมาไม้น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนและวิเคราะห์งานบัญชีทั้งระบบได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้ มีความชำนาญสูงในการใช้โปรแกรม Express, SAP, Microsoft Office
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร TA, CPD, SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสำนักงานบัญชี, External Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description :

 • จัดทำตารางแผนงานประจำวัน/เดือนให้ส่วนบริหารงาน
 • ควบคุม ติดตาม การทำงานของพนักงานบัญชีให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามที่กำหนดในแผนงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อนัดหมายขอรับ หรือส่งเอกสาร (แล้วแต่กรณี)
 • ดำเนินการแจ้งหนี้ และเรียกเก็บเงินค่าภาษี และค่าบริการจากลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกรายการในระบบบัญชี
 • จัดทำบัญชี และภาษีของลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบ แบบภาษีทุกประเภทของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการจัดทำบัญชี และภาษีของพนักงานบัญชีที่มอบหมาย
 • ทำการปิดบัญชีของลูกค้าและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
 • จัดทำงบการเงินให้ผู้จัดการบริหารงานด้านบัญชีตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
 • พิจารณาอนุมัติการลางานของพนักงานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า พบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีขาย ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่ายของบริษัท ฯ
 • ทำเช็ค และหนังสือรับรองการถูกหัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
 • จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53,ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3,53 รวมรายการ ภาษี ภ.พ.30 พร้อมทั้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ของบริษัท ฯ (ภ.พ.30,ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51)
 • ทำการปิดบัญชี และจัดทำรายงานงบการเงินของบริษัท ฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี (ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ CPD)
  มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบมาไม้น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนและวิเคราะห์งานบัญชีทั้งระบบได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้ มีความชำนาญสูงในการใช้โปรแกรม Express, SAP, Microsoft Office
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร TA, CPD, SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสำนักงานบัญชี, External Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อนัดหมายขอรับ หรือส่งเอกสาร (แล้วแต่กรณี)
 • ดำเนินการจัดทำภาษีที่เกี่ยวข้องและเสนอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ก่อนแจ้งจำนวนเงินกับลูกค้า
 • ดำเนินการแจ้งหนี้ และเรียกเก็บเงินค่าภาษี และค่าบริการจากลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกรายการในระบบบัญชี
 • ทำการบันทึกรายการทางบัญชีตามเอกสารของลูกค้าที่ได้รับมาจากลูกค้า
 • จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกค้า
 • จัดทำงบการเงินให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • ทำงานเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ มีแบบแผน รอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel Word ได้เป็นอย่างดี

การติดต่อสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งมาที่ Email : [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-130-4609

เอกสารเพิ่มเติม

 1. รูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)
 7. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
 8. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร
 9. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)