ใบเกียรติคุณ และรางวัลที่ทางบริษัทได้รับ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546

ภ.พ.2O

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546

 

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
กับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2547

 

ได้ดำเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคลที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

 

ใบอนุญาตเป็นสำนักงาน บัญชีตัวแทน

ได้รับอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากอธิบดีกรมสรรพากร

ได้รับอนุญาต

เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2563
ต่ออายุครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2565
ต่ออายุครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2567

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

ผ่านการตรวจประเมินเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พศ. 2558
การรับรอง
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562
มีผลถึง วันที่ 23 มีนาคม 2565(ใบแทน)

ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
มีผลถึง วันที่ 23 มีนาคม 2566 

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

Date of Issue
Issue no 1 : 24 March 2014 to 23 March 2017

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

Date of Issue :
Date no. 3 : 24 March 2017 to 23 March 2020
          Date no. 4 : 24 March 2020 to 23 March 2023             Date no. 5 : 24 March 2023 to 23 March 2026

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560

ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Good Governance Standards 2020

มีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

ได้รับรางวัล ธรรมมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

เป็นสมาชิกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ No. AQ137