ใบเกียรติคุณ และรางวัลที่ทางบริษัทได้รับ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546

ภ.พ.2O

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

ออก ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
มีผลถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 

หนังสือรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ออก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2014
มีผลถึงวันที่ 23 มีนาคม 2023

ใบอนุญาตเป็นสำนักงาน บัญชีตัวแทน

ออก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
มีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หนังสือรับรองมาตรฐานธรรมมาภิบาลธุรกิจ

มีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

หนังสือนำส่งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

วันที่ 15 กันยายน 2563

 

ใบรับรองการเป็นสมาชิกบัญชีคุณภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2563