บริษัททำไมต้องมีจำกัด

ความหมายของบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้น เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร

สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อและ “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำลงท้ายชื่อด้วย Company Limited หรือ Co., Ltd. เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. ความน่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทจำกัดนั้นในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆของกฎหมายจะมีค่าใช้จ่าย แต่สถานะของบริษัท จะมีความน่าเชื่อถือ แก่คู่ค้า และนักลงทุนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
    2. จำกัดความรับผิด โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุนในบริษัท
    3. บริษัท มีความมั่นคง ในการที่คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกจะพิจารณามาเข้าร่วมทำธุรกรรมด้วย บริษัทไม่มีกำหนดอายุจนกว่าเจ้าของผู้ถือหุ้นจะแจ้งเลิกกิจการ
    4. ทุนของบริษัทแบ่งเป็นหุ้น มีความง่ายในการ จำหน่าย จ่าย โอน คือมีสภาพคล่อง ดังนั้นจึงง่ายในการในการระดมทุน มากกว่าหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วน

ผลหลังการจัดตั้งบริษัทจำกัด

     บริษัทจะมีความเป็นบุคคลในทางกฎหมายแยกจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย สัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกจะผูกพันเฉพาะตัวบริษัทเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดด้วยคนเองหรือก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ใดๆแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเรียกร้องต่อบุคคลที่สาม และข้อความที่ระบุอยู่ในเอกสารจัดตั้งบริษัทที่จดทะเบียนแก่นายทะเบียนนั้นถือว่าประชาชนได้รับรู้แล้ว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

แม้หน้าที่ในการบริหารงานและอำนาจในการตัดสินใจ จะเป็นของคณะกรรมการบริษัท แต่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การเพิ่มทุน-ลดทุน การรวบรวมบริษัท และการเลิกกิจการ การควบคุมการดำเนินงานบริษัท การให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การมีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อบริษัทมีกำไรเท่านั้น

อำนาจในการบริหารจัดการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทคือกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งตนเอง หรือบุคคลที่ไว้วางใจ และมีความสามารถเป็นกรรมการบริษัทแทนก็ได้ โดยจำนวนกรรมการบริษัทจะมีกี่คนก็ได้แล้วแต่ข้อตกลง การลงมติในที่ประชุมกรรมการตามกฎหมายให้ใช้เสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด โดยการประชุมกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่การดำเนินงานบริหารจัดการบริษัท สามารถมอบหมายงานให้ผู้บริหารทำหน้าที่แทนได้

กรรมการต้องดำเนินงานในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จัดตั้ง ไม่สามารถนำเงินทุนของบริษัทหรือเข้าทำสัญญาในธุรกิจอื่น ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัท หากกรรมการดำเนินการนอกวัตถุประสงค์ย่อมไม่ผูกพันบริษัทและกรรมการนั้นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น

ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา !!

ดอกเบี้ยบ้าน หรือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ สูงสุดปีละ 100,000 บาท ถ้ามีผู้ร่วมกู้ด้วย

บริการรับทำบัญชี #ร้านทอง

บริการรับทำบัญชี #ร้านทอง ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ