ดอกเบี้ยบ้าน หรือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ สูงสุดปีละ 100,000 บาท
 
ถ้ามีผู้ร่วมกู้ด้วย สิทธิประโยชน์จะได้รับเฉลี่ยตามจํานวนผู้ที่ร่วมกู้
ยกตัวอย่างเช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านจริง 80,000 บาท แต่ละคนจะมีสิทธิหัก
ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้คนละ 40,000 บาท (80,000/2คน)
 
แต่ถ้าจ่ายดอกเบี้ยบ้านจริง เกินกว่า 100,000 บาทก็ไม่สามารถนําเงินส่วน
ที่เกินมาลดหย่อนได้
 
บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
ช่องทางการติดต่อ
Tel : 092-425-9777 หรือ 02-286-3096-99
Facebook : Star Accounting Thailand
Line@ : @staraccounting