สบายใจเมื่อใช้ บริการภาษีของเรา ดูรายละเอียด ถูกต้องตรงเวลากับ บริการด้านเงินเดือน
และประกันสังคม
ดูรายละเอียด
มากประสบการณ์ใน บริการด้าน
วางระบบบัญชี
ดูรายละเอียด
รวดเร็วฉับไวกับ บริการด้านจดทะเบียน ดูรายละเอียด ไม่ต้องปวดหัวเมื่อใช้ บริการจัดทำบัญชี ดูรายละเอียด

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

คือ ผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี งานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการด้านบัญชี และ ภาษี

งานบริการจัดทำบัญชี
บริการด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา
บริการวางระบบบัญชี
บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บทความ

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น “ ค่าใช้จ่ายทางภาษี