สบายใจเมื่อใช้ บริการภาษีของเรา ดูรายละเอียด ถูกต้องตรงเวลากับ บริการด้านเงินเดือน
และประกันสังคม
ดูรายละเอียด
มากประสบการณ์ใน บริการด้าน
วางระบบบัญชี
ดูรายละเอียด
รวดเร็วฉับไวกับ บริการด้านจดทะเบียน ดูรายละเอียด ไม่ต้องปวดหัวเมื่อใช้ บริการจัดทำบัญชี ดูรายละเอียด

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

คือ ผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี งานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการด้านบัญชี และ ภาษี

งานบริการจัดทำบัญชี
บริการด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา
บริการวางระบบบัญชี
บริการเงินเดือนและประกันสังคม

Partner

บทความ

เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ทำบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสูญหายหรือถูกทำลาย ต้องทำอย่างไร?​

ตามที่มาตรา 15 และ มาตรา 16 กล่าวไว้ว่า บัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ แต่ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่ได้ สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

หน้าที่ของ “นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม” ในการเสียภาษี

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.10) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ขาดงานได้แต่รายได้ต้องไม่ขาด!!!! กับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้​ ​

ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จ่ายร้อยละ  70  ของค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างมีการหยุดพักรักษาตั้งแต่ 1