ขายของโดยไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน”

ขายของแล้วไม่ออกใบเสร็จแน่นอนว่ามีความผิดเพราะอะไรมาดูกัน . ใบรับหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการซื้อขาย ว่าเราได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลต้องมีใบเสร็จให้กับลูกค้า มิฉะนั้นจะมีความผิดมาตรา 127 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ” . นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน . รับทำบัญชีบริการครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อ  Tel : 02-286-3096-99 หรือ […]

e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้ในธุรกิจยุค e-Business

e-Tax Invoice หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือ ใบกํากับภาษีที่ปรับรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากดูจากจุดที่แตกต่างคือ e-Tax Invoice จะมีหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัล เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) และรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ข้อดีของ e-Tax Invoice • เจ้าของธุรกิจจะลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทางอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ได้โดยอัตโนมัติ • ลดต้นทุนในการจัดทำเอกสารใบกำกับภาษีและใบรับจากกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ […]

9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

อย่างที่เค้าพูดกัน มีอยู่ 2 อย่างในโลกที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือ “ความตาย” และ “ภาษี” แต่ภาษีนั้นก็มีหลายประเภทซะเหลือเกิน แล้วเราจะต้องรู้ภาษีอะไรบ้างตอนเริ่มต้นธุรกิจ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ เก็บจากคนที่มีรายได้ แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ✔ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากบุคคลธรรมดา ถ้าเราทำธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เราต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา โดยผู้ที่ทำธุรกิจในนามบุคคลทำ จะต้องยื่นภาษี 2 ครั้งในแต่ละปี คือภาษีครึ่งปีโดยใช้ ภ.ง.ด.94 […]

ไม่เสียภาษีก็ไม่ต้องยื่นภาษีใช่ไหม

ต้องยื่นภาษีด้วยไหม ถ้าไหนๆ ก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว เพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ เรื่องสำคัญที่คนมีเงินเดือนน้อยจำเป็นต้องรู้ ! หลายคนมีความสงสัยเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า ถ้าตัวเองมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว เรายังจะต้องยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรอยู่หรือเปล่า ? ยิ่งบางคนมีเงินเดือนน้อย ๆ หรือเพิ่งจบมาทำงานใหม่ ๆ อาจไม่เคยยื่นภาษีเลย ฉะนั้นมาหาคำตอบไปด้วยกัน ฤดูกาลยื่นภาษีมาแล้ว การเสียภาษีถูกระบุไว้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ต้องยื่นภาษี ตามกฎหมายระบุให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือ คนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน […]

บริษัททำไมต้องมีจำกัด

ความหมายของบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด คือ บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้น เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท” […]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.