“ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป” ที่ถูกต้องตรงตามเกณฑ์

องค์ประกอบสำคัญในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มีดังนี้

  • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
  • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
  • ซื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่ของสินค้าหรือของบริการ
  • จำนวนภาษีมูลคำเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่ำของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้