เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ทำบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสูญหายหรือถูกทำลาย ต้องทำอย่างไร?​

ตามที่มาตรา 15 และ มาตรา 16 กล่าวไว้ว่า

  • บัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบ
  • ให้ดูประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องดังต่อต่อไปนี้ควบคู่กัน
    • หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชี
    • เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น
    • การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ. 2543
  • หากตรวจพบว่าบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือถูกทำลาย หรือปรากฏว่าบัญชีและเอกสารดังกล่าวไม่ได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีเจตนาทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น หรือทำให้สูญหาย เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้