ประเภทของใบกำกับภาษี!

ประเภทของใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่

1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

(1) ใบเพิ่มหนี้

(2) ใบลดหนี้

(3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

(4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม


Cr.กรมสรรพากร

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้