ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  • คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ แต่ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่ได้

สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  • คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”
  • ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลข 13 หลักของผู้ออก
  • เลขที่ของใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ถ้ามี)
  • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า/บริการ 
  • ราคาสินค้า/บริการ ต้องระบุให้เห็นชัดเจนว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
  • ข้อความอื่น ๆ ตามที่สรรพากรกำหนด

การจัดทำรายการของใบกำกับภาษีอย่างย่อ กฎหมายไม่ได้เคร่งครัดอย่างการจัดทำใบกำกับ ภาษีแบบเต็มรูป ดังนั้น จึงสามารถขีด ฆ่า ขูด ลบ ตกแต่ง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้