ขาดงานได้แต่รายได้ต้องไม่ขาด!!!! กับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้​ ​

ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

  1. จ่ายร้อยละ  70  ของค่าจ้างรายเดือน  
  2. ลูกจ้างมีการหยุดพักรักษาตั้งแต่ 1 วัน  รวมกันไม่เกิน  1  ปี 
  3. มีใบรับรองแพทย์ระบุหยุดพักรักษาตัว 
  4. ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์  

ตัวอย่างการจ่ายค่าทดแทน

ตัวอย่างที่  1    ลูกจ้างได้รับเงินเดือน  เดือนละ  20,000  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว เป็นระยะเวลา  2  เดือน 

การคำนวณ 20,000 x 70%=  14,000  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  2  เดือน=  14,000 x 2
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว  2  เดือน=  28,000  บาท    

ตัวอย่างที่  3    ลูกจ้างได้รับค่าจ้างวันละ  325  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาเป็นระยะเวลา  15  วัน  ลูกจ้างหยุดงาน  12  วัน 

การคำนวณ (325 x 26) x 70%=  5,915  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  12  วัน=  5,915 x 12 
          30 
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษา  12  วัน=  2,366  บาท

 

Cr. สำนักงานประกันสังคม

ตรวจสอบ❗️❗️ใบกำกับภาษีแบบย่อ ❗️❗

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้