articleรางวัลธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

รางวัลธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

</p>

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>

ขอมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า</p>

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด</p>

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559</p>

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559</p>

20 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 615 ครั้ง

Engine by shopup.com