articleหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2559

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2559

</p>

รายละเอียด : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพให้แก่ ;</p>

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด</p>

ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 2/22 อาคารไอยารา ชั้น 7 ห้องที่701</p>

ถนนจันทน์ แขวงทุ่วัดดอน เขตสาทร ;</p>

กรุงเทพมหานคร 10120</p>

เพื่อแสดงว่าสำนักงานบัญชีแห่งนี้ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2558</p>

 ;</p>

ออกให้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559</p>

 ;  ;มีผลถึงวันที่ 4 ;  ;กรกฎาคม 2562</p>

21 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 684 ครั้ง

Engine by shopup.com