ดูบทความสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

</p>

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>

ขอรับรองว่า</p>

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ่ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด</p>

ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547</p>

ออกให้ ณ วันที่ 25/10/2548</p>

วันที่หมดอายุ 24/10/2551</p>

21 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 3313 ครั้ง

Engine by shopup.com