ดูบทความหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ออกหนังสือรับรองให้ไว้แก่

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ่ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

เพื่อแสดงว่าสำนักงานบัญชีแห่งนี้ผ่านการตรวจประเมินการปฎิบัติ

ตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไจในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2555

ณ สถานที่ตั้งสำนักงานบัญชี เลขที่ 2/22 อาคารไอยารา ชั้นที่ 7 ห้องที่ 701

หมู่ที่ -  ถนน  จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน 

เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ตั้งของสำนักงานบัญชี

ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้เท่านั้น

หนังสือรับรองมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

วันที่ออกหนังสือรับรอง 5 กรกฎาคม 2556

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1250 ครั้ง

Engine by shopup.com