ดูบทความสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ทะเบียนนิติบคคุล 010546152698

เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

 

ออกให้ ณ วันที่ 22/06/2559

วันหมดอายุ 21/06/2562

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1160 ครั้ง

Engine by shopup.com