ดูบทความหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2559

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2559

รายละเอียด : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพให้แก่ 

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 2/22 อาคารไอยารา ชั้น 7 ห้องที่701

ถนนจันทน์ แขวงทุ่วัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อแสดงว่าสำนักงานบัญชีแห่งนี้ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2558

 

ออกให้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

   มีผลถึงวันที่ 4   กรกฎาคม 2562

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 3234 ครั้ง

Engine by shopup.com